تحویل طومار درخواست پیگیری فاجعه منا به نماینده وزارت خارجه در اصفهان
توسط بسیج دانشگاه هنر اصفهان صورت گرفت؛
بسیج دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان، طومار درخواست پیگیری فاجعه منا را به نماینده وزارت خارجه در اصفهان تحویل داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار