دستگیری سارق مقاله‌های علمی مهندس مکانیک در تهران
مرد فریبکار با سرقت مقالات مهندس مکانیک اقدام به فروش تالیفات و مقاله‌های مرد جوان می‌کردند.