ارسال دو لایحه توسط دولت به مجلس
رئیس جمهور لوایح اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار