نهاد سازی فاصله میان دانشگاه و صنعت را از بین می‌برد / افزایش ارتباط با تغییر فرهنگ واردات
غریب پور در گفتگو با دانشجو:
معاون وزیر صمت گفت: ما درحقیقت به دنبال نهاد سازی از طریق ایجاد مراکز نوآوری هستیم تا علم به عمل تبدیل شده و فاصله میان دانشگاه و صنعت از بین برود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار