کیفیت هوای تهران قابل قبول است
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۵ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار