کیفیت هوای تهران قابل قبول است
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۵ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است
ارسال نظرات
آخرین اخبار