دانشجویان دانشگاه تهران تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار گرفتند
بر اساس اعلام معاونت دانشجویی؛
بر اساس اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه تهران، تمامی دانشجویان دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار