مھلت ثبت سهمیه استعداد درخشان در آزمون ارشد پزشکی آغاز شد
قابل توجه متقاضیان؛
مھلت ثبت سهمیه استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ آغاز شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار