از مجیزگویی دولت معطّل تا درشت‌گویی با دولت نوپا!
روزنامه مجیزگوی دولت «نیمه‌تعطیل روحانی» طلبکار دولت جدید و رویکرد‌های مردمی آن شد!
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار