بازی دوباره بخش خصوصی بر سر کشت و صنعت مغان / قوه قضائیه با نگین کشاورزی کشور چه خواهد کرد؟
گزارش |
مالک پیشین کشت و صنعت مغان درخواست اعاده دادرسی پرونده را کرده و دادستانی کشور هم رأی داده که ابطال واگذاری این شرکت خلاف شرع بوده. حالا پرونده برای بررسی دوباره به دفتر اژه‌ای ارسال شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار