تنها راه برون رفت کشور از کمبود متخصص، بومی گزینی است
باقری فرد:
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در تکمیل ظرفیت پذیرش رشته‌های دستیاری برای تامین نیروی متخصص مورد نیاز بر اساس طرح بومی گزینی اقدام می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار