مسمومیت ٩۵ نفر با مونوکسید کربن در هفته اخیر/ ۳۵۰۰ مزاحمت تلفنی با اورژانس
رئیس مرکز اورژانس تهران خبر داد
یحیی صالح طبری رئیس مرکز اورژانس تهران از مسمومیت ٩۵ نفر با گاز مونوکسید کربن طی هفته گذشته خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار