نیروی ماهر تربیت‌شده در دانشگاه فنی و حرفه‌ای باعث رشد و با‌لندگی کشور است
علی خطیبی:
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: سرمایه‌های متخصص و ماهر تربیت‌شده در دانشگاه فنی و حرفه‌ای در کنار منابع و سرمایه‌های خدادادی کشور، قطعاً باعث رشد و با‌لندگی خواهند شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار