آموزش تدوین طرح کسب‌وکار و توسعه محصول و تجاری‌سازی
در نمایشگاه کار دانشگاه تهران ارائه می‌شود
آموزش تدوین طرح کسب‌وکار و توسعه محصول و تجاری‌سازی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران ارائه می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار