تربیت معلم فدای تامین معلم شده است / رنج دانشگاه فرهنگیان از کمبود هیئت علمی
گزارش |
کیفیت معلم مسئله‌ای بسیار بااهمیت است که این روز‌ها به خاطر کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش به حاشیه رانده شده است و کمتر کسی بدان توجه می‌کند. دانشگاه فرهنگیان به عنوان کانون اصلی تربیت معلم بار سنگینی به دوش دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار