آنچه در مسابقات ملی مناظره سازمان دانشجویان گذشت
با آغاز مسابقات ملی مناظره دانشجویان توسط سازمان دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی، نگاهی داریم به آنچه که در دو مناظره اول این مسابقات مطرح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار