جوانان فلسطینی با مقاومت، پیروزی را در دستان خود احساس می‌کنند
سهیل ناتور، کارشناس سیاسی عرب به پرس تی وی گفت:
کارشناس مسائل سیاسی از بیروت گفت: شرایط امروز فلسطین متفاوت از ۷۵ سال قبل است و مردم ایستاده اند، اما نه فقط مانند قبل که مثلا برخی در یک اردوگاه جمع می‌شدند و یک جشنواره برگزار می‌کردند و بر حق بازگشت به خانه‌های خود تاکید می‌کردند، اما اکنون جوانان فلسطینی با عنصر مقاومت، پیروزی را در دستان خود احساس می‌کنند و نمونه آن را می‌توانید در موفقیت چند روز قبل نبرد غزه ببینید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار