آخرین مهلت ثبت‌نام در فراخوان «شرکت در طرح ملی نانو الکترونیک»
فراخوان «طرح ملی نانو الکترونیک: دانش‌پایه؛ افزاره‌ها و سیستم‌ها» به همت بنیاد ملی نخبگان و به منظور حمایت از بخش خصوصی منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار