توانمندی جهاددانشگاهی در بومی‌سازی دانش فنی حوزه ریلی
رئیس جهاددانشگاهی بر توانمندی متخصصان جهاددانشگاهی در حوزه بومی‌سازی دانش فنی حوزه ریلی کشور تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار