همایش آموزشی فرهنگی دانشجویان دختر حافظ قرآن کریم برگزار شد
نخستین همایش آموزشی فرهنگی حافظان دختر قرآن کریم ویژه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار