اندیشه ورزی امروز در دانشگاه ها مرهون استاد مطهری است
رئیس دانشگاه آزاد قائمشهر:
رئیس دانشگاه آزاد قائمشهر گفت: امروز اگر اندیشه ورزی در دانشگاه ها وجود دارد وامدار کوشش های استادشهید مطهری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار