کودک تلویزیونی؛ تربیت تلویزیونی!
بحث اولیه ما درباره ذات تلویزیون نیست و نمی خواهیم درباره خوب یا بد بودن ذات آن صحبت کنیم.موضوع بحث ابتدایی ما، بد شدن تلویزیونی شدن خانواده، به ویژه کودک است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار