دانشگاه علوم پزشکی دستگاه برتر لرستان در حوزه امور ايثارگران شناخته شده است
مدیر کل بنیاد شهید لرستان:
مدیرکل بنیاد شهید لرستان گفت: دانشگاه علوم پزشکی دستگاه برتر لرستان در حوزه امور ايثارگران شناخته شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار