بیشترین مواد مخدر مورد استفاده دانشجویان
رئیس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: مصرف مواد در بین پسران سه برابر دختران است؛ با این حال شیوع مصرف مواد صنعتی در بین دختران رو به افزایش است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار