سرنوشت تحریم‌ها در برجام چه خواهد شد؟
دانستن حق مردم است (۱)؛
خبرگزاری دانشجو در راستای رسالت خود برای آگاهی‌بخشی به مردم قصد دارد تا بخشی‌هایی از متن این «توافق بد» را در قالب سلسله گزارش‌هایی منتشر کند. مطالعه‌ی این بخش‌ها از متن برجام خود بهترین گواه بر ظالمانه، تحقیرآمیز و یک‌طرفه بودن توافق خواهد بود.