فیلم/ واکنش جالب دانشجویان کرمانشاهی در حاشیه سخنرانی فاطمه راکعی
دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در واکنش به یکی از چهره‌های شاخص تجدیدنظر طلب در دانشگاهشان، به صورت جمعی اعتراض کردند.