طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ به تصویب نرسید
مجلس سنای آمریکا طرح محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور را به تصویب نرساند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار