خلع ید مالک فعلی کارخانه خواسته اصلی کارگران کنتورسازی قزوین
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
یکی از کارگران کنتور سازی قزوین گفت: کارگران این کارخانه منتظر تحقق وعده‌ها مسئولان برای خلع ید مالک فعلی شرکت و احیای کارخانه هستند تا دوباره مشغول کار شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار