بررسی رفتار دینامیکی نیروگاه دودکش خورشیدی/ رقابت با نیروگاه‌های فسیلی و صیانت از محیط زیست
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر محقق شد
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بررسی رفتار دینامیکی نیروگاه دودکش خورشیدی به این نتیجه رسیدند که با استفاده بهینه از ذخیره‌ساز‌های انرژی حرارتی، توسعه و تجاری‌سازی این فناوری به صرفه و قابل رقابت با فناوری‌های تولید توان سوخت‌های فسیلی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار