مکتب فکری امام خمینی (ره) الهام بخش مردم در سراسر جهان است
استاد دانشگاه روابط بین الملل دانشگاه دمشق:
یک نویسنده و تحلیگر سوری معتقد است امام خیمنی (ره) یک رهبر انقلابی واقعی بود که مکتب فکری ایشان هنوز الهام بخش مردم در سراسر جهان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار