موج شفافیت شهرداری‌ها به شهر زیدآباد سیرجان رسید
شهرداری زیدآباد با راه‌اندازی سامانه شفافیت یک گام شهرستان سیرجان را به پروژه «سیرجان شفاف» نزدیکتر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار