واکنش پردیس البرز دانشگاه تهران به ادعای «بازی با اعتبار نظام آموزش عالی»
پردیس البرز دانشگاه تهران نسبت به ادعایی درباره «بازی با اعتبار نظام آموزش عالی در پردیس دانشگاه تهران» واکنش نشان داد و در توضیحی نوشت: این حرف‌ها خاک پاشیدن به صورت خورشید است!
ارسال نظرات
آخرین اخبار