مطالعه اثر تغییر اقلیم بر اعطا و حمایت از حق اختراع در حوزه صنعت آب
از سوی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انجام شد
طبق بررسی‌های دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تغییر اقلیم می‌بایست به عنوان عاملی در قوانین حق اختراع در نظر گرفته شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار