از تحریم سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید نفت خام تا تحریم شرکت‌ ملی نفت؛ چه خواهد شد؟
گزارش/ کالبدشکافی یک ابهام – ۹
تحریم‌های نفتی شامل تحریم‌های مربوط به بخش تولید نفت و تحریم‌های مربوط به فروش نفت که یکی از وظایف اصلی شرکت ملی نفت ایران می‌باشد از جمله تحریم‌هایی است که سال‌هاست به صورت یکجانبه بر کشورمان تحمیل شده و اقتصاد ایران را تحت شعاع خود قرار داده است. این بخش از تحریم‌ها از سوی تیم مذاکره کننده کشورمان به عنوان تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای مطرح شده است. اما آیا به راستی تحریم در بخش تولید نفت مرتبط با مسائل هسته‌ای ایران می‌باشد؟