فرآیند تجاری سازی در لرستان با استفاده از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی تسریع یابد
رئیس دانشگاه لرستان:
رئیس دانشگاه لرستان گفت: فرآیند تجاری سازی در لرستان با استفاده از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی تسریع یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار