سلیمیان در ادامه با بیان معایب آجرهای پخته شده مزایای آجر بدون پخت را مورد بررسی قرار داد و گفت: تولید آجر پخته شده با تلفاتی به دلیل عدم یکنواختی حرارت در داخل کوره ها، که بخشی از آن خام و بخشی سوخته است همراه می باشد، در حالی که تولید آجر در این طرح بخاطر بدون پخت بودن ضایعات بسیار کمتری دارد، درکوره های پخت به دلیل پخته شدن رنگهای محدودی برای آجر امکان پذیر است در صورتی که در تولید آجر بدون پخت، آجر با محدوده وسیعی از رنگهای و با بافت یکنواخت تولید می شود. مقاومت آجرهای بدون پخت نیز یک و نیم برابر آجرهای معمولی است.
وی تشریح کرد: نمونه اولیه آجر بدون پخت با قیمت تمام شده یک سوم نسبت به آجر معمولی به دست آمد است.
این مخترع بسیجی با بیان این که این محصول در راستای فرامین اقتصاد مقاومتی و با انطباق با بسیاری از آیتم های مندرج در آن، بویژه در رابطه با مسائل زیست محیطی و حفاظت و استفاده بهینه از منابع سوختی، اشتغال زایی و غیره به دست می آید، بحث جذب سرمایه گذار برای تجاری سازی آن را مورد توجه قرار داد و تشریح کرد: این محصول با شرکت در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری (ICS 2017) مورد استقبال بسیار خوبی از طرف سرمایه گذاران قرار گرفته است، که انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور  وارد تولید انبوه و تجاری سازی شود.

این دانش آموخته مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان در پایان گفت: این فناوری با تلاش یک تیم چهار نفره از دانشجویان بسیجی و با صرف زمانی حدود دو سال برای فعالیت های پژوهشی و آزمایشگاهی به دست آمده است.