حجاب، عفاف و خوشه‌های اجتماعی از مهمترین پژوهش‌های دانشگاهی است
زارع:
مدیرکل فرهنگی دانشگاه تهران گفت: در حوزه پژوهش بخصوص عفاف و حجاب و همچنین در بحث خوشه‌های اجتماعی باید برنامه‌ریزی شود تا بتوانیم عملکرد خوبی ارائه دهیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار