خوراکی‌های کپک‌زده را چه کنیم؟
یخچال پر از موادغذایی فاسد یا کپک‌زده از صحنه‌هایی است که معمولا برخی پس از برگشت از مسافرت بسیار مشاهده کرده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار