۱۱۹ موسسه در طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی به ۴۰ دانشگاه تقلیل می‌یابد
کبگانیان خبر داد
دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: از ۱۱۹ موسسه، ۸۸ موسسه مشمول طرح شده و به ۴۰ دانشگاه تقلیل می‌یابند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار