دانشگاه فنی وحرفه‌ای در سیاست‌های جدید خود پیوند آموزش، تولید و اشتغال را دنبال می‌کند و به دنبال قرار گرفتن در بطن جامعه است
دکتر صالحی عمران:
رییس دانشگاه فنی وحرفه‌ای گفت: دانشگاه فنی وحرفه‌ای در سیاست‌های جدید خود پیوند آموزش، تولید و اشتغال را دنبال می‌کند و به دنبال قرار گرفتن در بطن جامعه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار