متفکر آزاد به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص ستاد احیای دریاچه ارومیه انتخاب شد
متفکر آزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر با اتفاق آراء به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد احیاء دریاچه ارومیه انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار