بخش بهداشت از برداشتن سقف کارانه مناطق محروم منتفع نمی‌شود / عدم همخوانی کارانه پزشک در بلوچستان با تورم
سلیمانی در گفتگو با دانشجو:
یک فعال مطالبه‌گر در حوزه بهداشت گفت: برداشتن سقف کارانه صرفا برای بخش درمان و پزشکان متخصص اتفاق افتاد که مشوق خوبی است اما بخش بهداشت از این طرح منتفع نمی‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار