طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت تجدیدپذیر با استفاده از بذر‌های غیر خوراکی
از سوی محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛
محققان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت تجدیدپذیر با استفاده از بذر‌های غیر خوراکی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار