یکسان سازی پوشش همکاران خانم در قالب طرح فرم یکسان
کارگروه امور زنان و خانواده وزارت علوم پیشنهاد داد
کارگروه امور زنان و خانواده در ستاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکیل و مهمترین مصوبات آن اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار