صالحی: به حسینیان گفتم همه‌اش بازی سیاسی بود! + صوت
 یک روز پس از سخنرانی در مجلس:
صالحی یک روز پس از سخنرانی در مجلس: ما امروز رفتیم پیش آیت الله حسینیان. به ایشان گفتیم این ها همه‌اش بازی سیاسی بود؛ هم تو داشتی بازی می کردی هم ما.