قدم های سه گانه مطالبه گری دانشجو
باشگاه دانشجویان/
دانشجو مطالبه گر است و این حق اوست که در این مسیر سه قدم را بردارد: اول انتقاد است، قدم دوم اعتراض و قدم سوم اعتصاب است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار