«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» منتشر شد
متن کامل «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار