یک نانوواکسن ضدکرونای دیگر برای کارآزمایی بالینی مجوز گرفت
حاوی نانوذرات لیپیدی؛
سازمان FDA به شرکت دیگری برای انجام کارآزمایی بالینی نانوداروی ضدکرونا تاییدیه داد که این واکسن حاوی نانوذرات لیپیدی بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار