طرح رتبه بندی، ارتقای توانمندی و انگیزه معلمان
یادداشت دانشجویی|
طرح رتبه بندی با بررسی و اصلاح ایرادات مطرح شده از سوی کارشناسان امر می تواند گام موثری در راستای استقرار عدالت اجتماعی در جامعه و تحول آفرینی باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار