ارائه روشی برای تولید نانوکرم‌هایی با خواص قابل تنظیم
محققان نشان دادند که چگونه می‌توان کرم‌های نانویی با خواص قابل تنظیم ساخت. این کار نتیجه همکاری میان گرو‌ه‌های مختلف پژوهشی بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار